बाहिर देशहरु बाट घर फर्किएका व्यक्तिहरुलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ रोग) सम्बन्धि सन्देश #Covid19

In Miscellaneous by HKI NP

मेरो शक्तिः “तोडौं जालो, कोरोना भाइरस संक्र मणको”
बाहिर देशहरु बाट घर फर्किएका व्यक्तिहरुलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९ रोग) सम्बन्धि सन्देश

Click to access Take-home-flyer-on-Covid19.pdf